Internarea si externarea

Conditii de internare:

Asistenta medicala spitaliceasca se asigura cu respectarea urmatoarelor criterii:
a) urgente medico-chirurgicale si situatiile în care este pusa în pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
c) tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii;
d) alte situatii bine justificate de catre medicul care face internarea si avizate de medicul sef de sectie.
Mentionam ca toate internarile se fac in concordanta cu structura de sectii si compartimente pe specialitati a spitalului.
Serviciile medicale spitalicesti sunt preventive, curative, de recuperare si paliative si cuprind:
a) consultatii;
b) investigatii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratamente medicale si chirurgicale;
e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masa.

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii, aflate în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. În situatia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta necesare, având obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa externeze pacientul daca starea de sanatate a acestuia nu mai reprezinta urgenta; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de catre acesta;
Pacientii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
2. Buletinul sau cartea de identitate,card de sanatate;
3. Dovada calitatii de asigurat;

Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:
-Salariat -act de identitate, card de sanatate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.
-Persoana fizica autorizata (PFA) -act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS.
-Persoanele fizice fara venit obligata sa se asigure -act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit, adeverinta coasigurat
-Pensionar -act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie.
-Copii in varsta de pana la 18 ani -act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca.
-Elevii, ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca-act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi.
-Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni -act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.
Studentii daca nu realizeaza venituri din munca -act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.
-Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social-act de identitate, act doveditor ca provine din sitemul de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.
-Somer -act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de AJOFM.
-Beneficiar de ajutor social -act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001.
-Persoane cu handicap -act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si documentul eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.
-Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizii care se afla temporat in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporat in tara) -act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.
-Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.)-act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii.
-Detinutii politici-certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990.
-Eroii Revolutiei din decembrie 1989-certificatul de erou al Revolutiei.
-Veterani de razboi -legitimatia de veteran.
-Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara-act de identitate, adeverinta medicala si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
-Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara -act de identitate, certificatului de nastere a copilului si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
-Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse-act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate.
-Coasiguratul -act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmatarele categorii de persoane sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.
-Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca -act de identitate si adeverinta emisa de angajator.
-Cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania-act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.
-Cetatenii straini care au domiciliul in stainatate -act de identitate (pasapoarte) si cardul european de asigurari de sanatate.

Informatii privind externarea:

 • La terminarea tratamentului sau la depasirea fazei acute a bolii, la externare se completeaza Scrisoarea Medicala, in doua exemplare, unul se va atasa FOCG a pacientului, iar celalalt se va înmâna pacientului/familiei spre a fi transmis medicului de familie. Bolnavului i se dau la iesirea din spital, dupa caz, indicatii de tratament si regim alimentar, indicatii privind regimul de viata si munca, necesitatea si data unor controale medicale ulterioare.
 • Pacientul poate parasi spitalul la cerere, dupa ce în prealabil a fost informat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate. Solicitarea pacientului si faptul ca a fost informat privind consecintele deciziei sale se vor consemna în foaia de observatie si vor fi semnate de pacient.
 • Se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte.
 • Medicul curant va completa biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).
 • Pacientii cu dificultati de deplasare vor fi însotiti pâna la iesirea din spital de o infirmiera urmând ca de acolo sa fie preluati de familie.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.